Babes

Selam arkadaşlar ben özlem Şu ?n 19 y?ş?nd?y?m ve ?ldum ?l??? ?lgun erkeklerden h?şl?n?r?m. ??yum 1.60 ?m, k?l?m 44, e?mer?m, ??ç?m ??y?h ve k???, göz reng?m ??e k?hve. ? z?m?n d?h? l??eye g?d?y?rdum ve 16 y?ş?nd?yd?m. ? güne k?d?r ??n?ell?kle ?lg?l? h?ç b?r şey b?lm?y?rdum. ?m? ?kuld?n b?z? k?z?rk?d?şl?r?m anal seks yaptıklarını ve ç?k zevk ?ld?kl?r?n? b?n? ?nl?tm?şl?rd?. ?er y?l ?lduğu g?b? y?z t?t?l?ne köye g?der?z. ?öyümüz ç?k güzeld?r, d?ğl?r?n ?r???nd?, ?rm?nl?k, ?ek f?zl? ?n??n?n ?lm?d?ğ? b?r yerd?r. ?n? y?l? uz?k ?lduğu ?ç?n ?ek k?m?e b?lmez. ?nnem b?b?m ve küçük k?rdeş?mle y?z t?t?l?m?z? köyde geç?r?r?z. ??b?m y?kl?ş?k 20 gün k?l?r tekr?r ?nk?r?y? döner, ??nr? h?ft?d? b?r gün gel?r k?l?r g?der.
?v?m?z köyün b?r?z d?ş?nd??r. ??r t?ne k?mşumuz v?r, ? d? köyümüzün ç?b?n? ?r?l ?m??. ?r?l ?m?? 32 y?ş?nd? ve bu z?m?n? k?d?r h?ç evlenmem?ş, ç?k ?y? b?r ?d?md?r. ?r?m?z ??le?e de ç?k ?y?d?r. ?er ?ene ?r?l ?m??yl? k?yunl?r? ?tl?tm?y? d?ğ? g?der?m. S?b?ht?n ?kş?m? k?d?r k?yunl?rl? v?k?t geç?rmek ç?k eğlen?el? ?lur. ?u ?ene de ?r?l ?m??n?n ?h?r?n? g?d?? k?yunl?rl? ?yn?m?y? b?şl?d?m. ??r ?üre ??nr? ?r?l ?m?? geld?, “???, h?ş geld?n Özlem, n???l??n, ?y?m???n k?z?” dey?? ??r?l?? y?n?ğ?m? ö?tü. “??ş bulduk ?r?l ?m??, ?y?y?m, ?en n???l??n?” ded?m. “?en de ç?k ?y?y?m, görmeyel? büyümüş, ?er?lm?ş ?er??lm?ş??n, k???m?n genç k?z ?lmuş?un be! ?ee, ?en büyüdükçe ben de k???d?ğ?m?n f?rk?n? v?r?y?rum!” ded?. “??k be, h?ç değ?şmem?ş??n!” ded?m. ?eşekkür ett? ve b?b?m?n nerede ?lduğunu ??rdu. “?vde.” ded?m. “??d? g?del?m b?b?n?n y?n?n?.” ded?. ?lur ded?m, g?tt?k.
?r?l ?m?? b?b?ml? b?r?z muh?bbet ett?kten ??nr?, “Çeney? f?zl? ç?ld?k, ş?md? ekmek ??r??? k?z?nm?y? g?dey?m, y?z?k h?yv?nl?r ?ç?kt?, b?n? mü???de!” d?yerek ?y?ğ? k?lkt?. ??n? d?, “??d? küçük ç?b?n k?lk, k?yunl?r? gezd?rmey? özlem?ş??nd?r!” ded?. (?r?l ?m?? b?n? he? küçük ç?b?n der). “??m?m ?r?l ?m??, üzer?m? değ?şt?r?? gel?y?rum!” dey?? ?d?m? g?tt?m, m?v? k?t ??nt?l?numu ve bey?z gömleğ?m? g?y?nd?m geld?m. ?r?l ?m??yl? ber?ber k?yunl?r? ?tl?tm?y? g?tt?k. ??yunl?r? b?r?z gezd?rd?kten ??nr? b?r çeşmen?n b?ş?n? geld?k. ??yunl?r ?ul?n?y?rdu. ?en ?r?l ?m??n?n y?n?n? ?turdum. ?r?l ?m?? dev?ml? b?n? b?k?? gülüy?rdu. “?r?l ?m?? ??n? b?rşey ??r?b?l?r m?y?m?” ded?m. “??b? k?, ne ??ter?en ??r küçük ç?b?n!” ded?. “?u z?m?n? k?d?r neden evlenmed?n?” ded?m. “??r?m? deşt?n be… ??m?n?nd? b?r k?z? ?evd?m, ??tett?m vermed?ler, ben de bur?y? yerleşt?m.” ded?. “??şk? b?r k?zl? evlen?eyd?n y??” ded?m. “?şk ned?r b?l?r m???n ?en?” ded?. “??? b?lmem.” ded?m. “?ş?k ?l d? görey?m ?en?!” ded?.
??r ?üre muh?bbetten ??nr?, “??z ?en k?ç y?ş?nd?yd?n?” ded?. “16 y?ş?nd?y?m!” ded?m. “?ee etr?f?nd?k? erkekler?n ??ğer?n? y?km?y? b?şl?m?ş??nd?r, y?k?nd? gönlünü b?r???ne k??t?r?r??n!” ded?. “??k be ?r?l ?m??…” ded?m. “?e y?n?, ??n? ?rk?d?şl?k tekl?f eden de m? y?k?” ded?. “??k ??n?m v?r, ?m? he???n?n ?kl? b?şk? yerlerde…” ded?m. “?nl?m?d?m?” ded?. escort ankara “??? he???n?n ?kl? ?ek?’te!” ded?m. “?????, ?nl?d?m! ?ey?e b?ş ver, z?ten d?ğru k?ş?yle, d?ğru yerde ve d?ğru z?m?nd? y???lm?l? ben?e!” ded?. ?u ?efer ben, “?nl?m?d?m?” ded?m. “D?ğru k?ş?: evlenmeden ön?e b?r???yle ?ek? y?????k??n, k?m?eye ?nl?tm?y???k, ?r?n?zd?k?ler? ??r ?l?r?k ??kl?y???k güven?l?r b?r???d?r. D?ğru yer: ??z? k?m?en?n b?lmed?ğ? ve r?h?t??z edemeye?eğ? yerd?r. D?ğru z?m?n ??e, d?y? d?y? ? ?n? y?ş?m?k ?ç?n yeterl? ?üre’d?r!” ded?. ?en ?e??m? ç?k?rtm?d?m. ??r ?üre d?h? ?y?l?nd?kt?n ??nr? ?kş?m ?ldu, eve geld?m.
?e?e y?t?ğ?m? uz?nd?m, ?r?l ?m??n?n ded?ğ?, (Sek? d?ğru k?ş?yle, d?ğru yerde ve d?ğru z?m?nd? y???lm?l?) l?f? ?kl?m? geld?. Kızlık bozma hikayeleri okudum. ??kl?yd?. ?n?nde ??nund? b?r???yle b?r ?l?şk? y?ş?y???kt?m. ? k?ş? neden ?r?l ?m?? ?lm???nd? k?? D?ğru k?ş? ben?e ? ?lm?l?yd?. ??r?r?m? verd?m, ?r?l ?m??y? götümü ??kt?re?ekt?m. F?k?t n???l ?l???kt?, ?n? g?d??, (?en?mle ?ek? y???r m???n?) d?ye ??r?m?zd?m. ??leme f?rk ett?rmeden ?nu t?hr?k etmel?yd?m. ??b?m?n y?ne ?nk?r?y? g?tt?ğ? gün ??b?h erkenden k?lkt?m, b?ny?mu y??t?m, ?lt?m? ??y?h kül?tumu ve ??y?h ?ütyen?m? g?y?nd?m, üzer?me düşük bel m?v? k?t ??nt?l?numu ve gr? renkl? t?şörtümü g?y?nd?m, ?r?l ?m??n?n ev?ne g?tt?m…
?r?l ?m?? ev?n önündek? ?ğ???n ?lt?nd? ?turuy?rdu, “?el küçük ç?b?n, ?tur, ne y???y?r?un b?k?l?m?” ded?. “????ç gez?y?rum, ??n?m ??k?l?y?r. ??yunl?r? ?tl?tm?y? ne z?m?n g?d?y?r?un?” ded?m. “??r?zd?n ç?k?r?m.” ded?. “?en de gele?eğ?m. Şey… bur?l?rd? yüzeb?le?eğ?m b?r yer v?r m??” ded?m. “??b? k? v?r!” ded?. “?r?y? g?del?m m??” ded?m. ??m?m ded?. ?ey?e, b?r ?üre ??nr? k?yunl?r? ?h?rd?n ç?k?rd?k ve gezd?re gezd?re b?r deren?n ken?r?n? geld?k. Ç?k güzel b?r yerd?. “?ur?d? ben? k?m?e görmez değ?l m??” ded?m. “??k k?m?e gelmez bur?l?r?, r?h?t r?h?t yüz ?en, ben b?k?r?k ?lurum ??n?!” ded?. Deren?n b?r?z yuk?r???nd? kulübe g?b? b?r yer v?rd?, “?r??? k?m?n?” ded?m. “?r??? ben?m b?zen ?r?d? k?l?r?m.” ded?. “??m?m ? z?m?n ben b?r?z ?uy? g?r?? ?er?nleyey?m.” ded?m. ?r?l ?m?? ?rk???n? dönü? uz?kl?şm?y? b?şl?d?. ?en t?şörtümü ve ??nt?l?numu ç?k?r??, ?ütyen ve kül?tl? ?uy? g?rd?m. Su gerçekten h?r?k?yd?, bel h?z???n? gel?y?rdu.
??r ?üre ??nr? ben ?ud?yken b?r ç?t?rt? duydum. Ç?kt?rm?d?n ?e??n geld?ğ? ç?l?l?kl?r? b?kt?m, net göremed?m, ?m? ?r?l ?m??n?n ben? gözetled?ğ?nden em?nd?m. ??ç ??t?f?m? b?zm?d?n ?uyl? ?ynuy?rdum. Suyun ?ç?nde türlü türlü şek?le g?r?y?rdum, eğ?l?y?rdum, d?m?l?y?rdum ve k?lk?y?rdum. ?m???m ?nu ç?ld?rtm?kt?. ??r ?üre ??nr? ?ud?n ç?kt?m ve kurul?nm?d?n elb??eler?m? g?y?nd?m (h?vlu y?ktu). ??şörtüm ve ??nt?l?numun önü ?rk??? ??r?l??kl?m ?lmuştu. ?r?l ?m?? ??l?k ç?l?r?k dere ken?r?n? gelm?şt?. ?en? ? şek?lde görün?e, “???t? ?l???k??n bu h?lde…” ded? ve el?mden tutu? kulübe??ne götürdü. ?ulübe??ndek? eşy?l?r b?r?z b???t te ?l??, herşey v?rd?. ??n? b?r h?vlu verd?. ?en d?ğer ?d?y? tunalı escort g?d?? gömleğ?m? ve ??nt?l?numu ç?k?rtt?m h?vluyl? vü?udumu ?y??e kurul?d?m. S?nr? bütün ?e??ret?m? t??l?y?? ?r?l ?m??n?n y?n?n? ?ç ç?m?ş?rl?r?ml? g?tt?m, “?lb??eler?m? ??t?m, b?r?zd?n kururl?r.” ded?m ve ?r?l ?m??n?n y?n?n? ?turdum…
?r?l ?m?? h?ç ?e??n? ç?k?rtm?d?, ??de?e gözler? ??l?k ?ütyen?mle kül?tumd? d?l?ş?y?rdu. ??kt?m k? ?r?l ?m??n?n önü k?b?rm?y? b?şl?d?. ?r?l ?m??y? ??rdum, “D?ğru yer bur???, d?ğru z?m?n d? ş?md?, d?ğru k?ş? ?en ?lurmu?un?” ded?m. ?r?l ?m?? y?ne h?ç k?nuşm?d?n el?mden tutu? ben? ?y?ğ? k?ld?rd? ve “?rk?n? dön!” ded?. Ded?ğ?n? y??t?m. Sütyen?m?n k??ç?l?r?n? ?ç?? y?v?şç? ç?k?rtt?. S?nr? ?k? el?yle k?l?tumu y?nl?r?nd?n tutu? y?v?şç? ?ş?ğ?y? ?nd?rd? ve ç?k?rtt?. ??rş???nd? ç?r?lç??l?kt?m, ?rk?m dönüktü. ?y?ğ? k?lkt?, eller?yle bel?m? ??rd?, b?ynumu ö?tü, ??rt?m? ö?tü ??nr? bel?m? ö?tü. ??v?ş y?v?ş ?ş?ğ?y? ?n?y?rdu ve ben heye??nd?n t?tr?y?rdum. D?z çöktü, götümün y?n?kl?r?n? ö?ü? ?kşuy?rdu. ????kl?r?m? ö?tü, ??nr? ben? çev?rd? ve çeky?t? ?turttu…
????kl?r?m?n ?r???n? geçt? ve göğü?ler?m? ?kş?m?y?, ö?meye b?şl?d?. ??v?ş y?v?ş ?ş?ğ?y? d?ğru ?nd?, göbeg?m? ö?tü. ?ller?yle b???kl?r?m? ?r?l?d?, ?m?m tüm ç??l?kl?ğ?yl? k?rş???nd?yd?. ??h?yet ?m?m? ö?meye b?şl?d?. ? k?d?r güzeld? k?, ? zevk? ?nl?tm?y? kel?meler yetmez. ??kl?ş?k 10-15 d?k?k? k?d?r ?m?m? ö?tü y?l?d?. Ve ben ?lk def? b?r erkek t?r?f?nd?n ?rg?zm ed?lm?şt?m. ?m?md?n ?k?n ?ul?r? b?le y?l?y?? yuttukt?n ??nr? ?y?ğ? k?lkt? ve y?v?ş y?v?ş ??yundu. S?de?e kül?tu k?lm?şt?. ?en? önünde d?z çöktürü?, “?ül?tumu ?en ç?k?r?rm???n?” ded?. ?ller?mle kül?tunun y?nl?r?nd?n tuttum ?ş?ğ? ?nd?r?rken, b?rden y?r?ğ? kül?tund?n d?ş?r? f?rl?y?verd?. ??r?ğ? k???m?nd?, b?r?z k?rkmuştum, ?m? v?zgeçmeye?ekt?m. “Ö? ?nu, y?l?!” ded?. ??r?ğ?n? ?k? el?mle tuttum, ?ynen ded?ğ? g?b? y?l?m?y? b?şl?d?m. ??rk?ç d?k?k? ??nr?, “?ğz?n? ?l!” ded?. ?ğz?m?n ?ç?ne ?lm?y? ç?l?ş?y?rdum, ?m? k???m?nd?, ??de?e u?u g?r?y?rdu…
?ller?yle ??ç?md?n tuttu, b?ş?m? y?r?ğ?n? b??t?r?y?r, ger? çek?y?rdu. ?rt?k ben h?çb?r şey y??m?y?rdum, ? eller?yle b?ş?m? b?r ?ler? b?r ger? götürüy?rdu. ?eye??nd?n ve zevkten b?ş?m dönmeye b?şl?m?şt?. ?r?l ?m?? ??e ?y??e h?zl?nm?şt?. ??ş?m? b?r?kt? ve y?r?ğ?n? ?ğz?md?n çek?? m??türb??y?n y??m?y? b?şl?d?. ?en ??e d?z çökmüş h?lde, y?r?ğ?n? b?k?y?rdum. ? k?d?r h?zl? m??türb??y?n y???y?rdu k? k?m?ğ?me g?tt?. ?n?den b?r el?yle k?f?md?n tuttu d?ğer el?yle m??türb??y?n? dev?m ett? ve derken ??ermler?n? yüzüme b?ş?ltt?…
?ğz?m yüzüm ??erm ?lmuştu, ??ermler? çenemden göğü?ler?me ?k?y?rdu. ??ş?ld?ğ? h?lde y?r?ğ? ???? g?b? duruy?rdu. ?en? ?y?ğ? k?ld?rd?, ?muzl?r?md?n tutu? ?rk?m? dönderd? ve “?ğ?l!” ded?. ?ğ?ld?m. D?zler?m? çeky?t? k?yduru?, eller?mle de çeky?t?n üzer?nden tutundurdu. ?el?m? b??t?r?r?k, “?el?n? y?y g?b? y??, ????nu bel?ne değd?rmeye ç?l?ş!” ded?. Ded?ğ?n? y??t?m. ?üzümden h?len ??ermler ?k?y?rdu, balgat escort yüzümü çeky?t?n örtü?üne ?y??e ??ld?m. “??k?re??n değ?l m??” ded?. “?vet, b?k?rey?m!” ded?m. “??rkm?, bek?ret?ne z?r?r vermeye?eğ?m!” ded?. ? ?nd? ?m?m? d? ??k?e k?rş? k?ym?y???kt?m, t?m?men te?l?m ?lmuştum ?n?. ?ötümün del?ğ?ne b?l?? tükürü? ?ş?ret ??rm?ğ?n? götüme ??ktu ç?k?rtt?. ??r ?üre ??nr? ?rt?k b?ş ??rm?ğ?n? ??ku? ç?k?r?y?rdu. ?ötüm ?l?ş?n?? ?k? ??rm?ğ?n? b?rden ??ktu. ?en de y?v?ş y?v?ş zevk ?lm?y? b?şl?m?şt?m…
D?h? ??nr? götümü ??rm?kl?m?y? b?r?k??, ?k? el?yle bel?mden tuttu ve y?r?ğ?n? götüme d?y?d?. ??v?ş y?v?ş göt del?ğ?me ??km?y? ç?l?ş?y?rdu, ?m? g?rm?y?rdu. ?ekr?r ??rm?kl?r?n? götüme ??km?y? b?şl?d?, bu ?efer üç ??rm?ğ?n? ??kuy?rdu. ??kl?ş?k 10 d?k?k? ??rm?kl?d?kt?n ??nr? tekr?r bel?mden tutu? y?r?ğ?n? göt del?ğ?me yerleşt?rd?. ??v?ş y?v?ş b??t?r?y?rdu. U?u g?rm?şt? ve ??n?m b?r?z y?nm?şt?, ?m? ?e??m? ç?k?rtm?y?rdum. ?ğ?r ?ğ?r ??kuy?r, ben ???y?r ded?ğ?m z?m?n b?r?z ç?k?r?y?r, ??nr? tekr?r ??kuy?rdu. ??kl?ş?k 5 d?k?k? ??nr? k???ğ?n? ????md? h???ett?m, ??nun? k?d?r g?rm?şt? götüme. ??r ?k? d?k?k? bekled?kten ??nr? y?v?ş y?v?ş ç?k?r?y?r, ??nr? tekr?r ??kuy?rdu. ?en ?rt?k ?y??e zevk ?lm?y? b?şl?m?şt?m. ??d?? gelmeler? ?y??e h?zl?nm?şt?. Derkenbel?mden ??k??? tutu? kend?ne ?y??e çekt? ve ? şek?lde bekled?. “????hhhhh!” deme??yle ?ç?mde b?r ????kl?k h???ett?m, b?ş?lm?şt?.
??r müddet ? şek?lde bekled?kten ??nr? y?r?ğ?n? götümden ç?k?r?? ben? ?y?ğ? k?ld?rd?, dud?kl?r?md?n ö?tü. S?nr? çeky?t? ?turdu, b???kl?r?n? ?çt?, y?r?ğ? küçü?ük k?lm?şt?. ?en? ku??ğ?n? ?turttu, ö?üşmeye dev?m ett?k. ??ynumu b?ğ?z?m? y?l?y?? ö?tü, ??nr? d? göğü?ler?m? tek tek ?ğz?n? ?ld? emd?. Ç?k geçmeden ?lt?md? y?r?ğ?n?n yen?den büyümeye b?şl?d?ğ?n? h???etm?şt?m. “??k d?h? d?ym?m?ş, b?r?z d?h? ö? ?nu d? ?y??e ?ertleş??n!” ded?. ?u??ğ?nd?n ?n?? önünde d?z çöktüm ve y?r?ğ?n? ö?meye b?şl?d?m. Ö?tükçe büyüy?rdu. ??rk?ç d?k?k? ??nr? k???m?n ?lmuştu. “?y?ğ? k?lk!” ded?, k?lkt?m. ????kl?r?n? k???tt?, ?y??e uz?nd?, “?rk?n? dön, ü?tüne ?tur!” ded?. ?en ?tururken ? d? b?r el?yle götümün y?n?kl?r?n? ?y?r?? b?r el?yle de y?r?ğ?n? tutu? götümün del?ğ?neyerleşt?rd?, y?v?ş y?v?ş he???n? ?l?n? k?d?r ?turdum. ? ?ltt?, ben ü?tte ?n?? k?lk?y?rdum, k???m?n y?r?k köküne k?d?r götüme g?r?? ç?k?y?rdu. ? şek?lde 10-15 d?k?k? g?d?? geld?kten ??nr? b?r kez d?h? ?ç?me b?ş?ldı Yaşadığım aynı götten sikiş hikayeleri gibiyddi.
??lkt?m üzer?m? g?y?ne?ekt?m, “??y?r, d?h? değ?l!” ded?. ?en? ç?r?lç??l?k ?turu?, d?l??t?n y?ye?ek b?rşeyler ç?k?rtt?, ber?ber yed?k. S?nr? el?mden tuttu, d?ş?r?y? ç?kt?k. Ç?r?lç??l?kt?k. ?eden?e çek?nm?şt?m, “?? b?r gören ?lur???” ded?m. “??rkm? k?m?e gelmez, bur??? ?t?n öldüğü yer!” ded?. Dereye ?nd?k ve ?uy? g?rd?k, b?rde ?r?d? ??kt? götümü. Sud?n ç?k?? b?r ?ğ???n gölge??ne ?turduk, d?nlend?k. ?ve g?tmeden ??n b?r kez de ?ğz?ml? b?ş?ltt?m. ?r?l ?m?? 4 ???t b?yun?? t?m 6 def? b?ş?lm?şt?. ?ende derm?n k?lm?d? t?b??, ?kş?m eve g?tt?ğ?mde y?rgunlukt?n öle?ek g?b?yd?m.
??z t?t?l? b?yun?? bunu ??k ??k y??t?k, ?m? ?lk günkü g?b? ç?k değ?l. D?ğer günlerde 2, b?zen de 3 def? y??t?k. ?rk?d?şl?r?m h?kl?ym?ş, götten ??k?lmek ç?k zevkl? ?luy?rmuş!porno hikaye

Kategoriler:

Genel

Yorum Ekle

E-Mail Adresiniz Yayınlanmayacak. Zorunlu Alanlar *

*